Rolnictwo

Województwo lubelskie to region z ogromnym potencjałem rolniczym, zupełnie wyjątkowym w Europie. Małe i średnie gospodarstwa, dobre gleby, wysoki udział użytków rolnych w całkowitej powierzchni województwa, wysoka specjalizacja w
produkcji płodów rolnych (m.in. owoce, chmiel, tytoń). Lubelskie rolnictwo chlubi się zdrową żywnością produkowaną w sposób naturalny. Takiej żywności potrzebuje nie tylko Polska, lecz i Europa. Ta żywność jest naszą marką jakości, smaku, zdrowia.

Największym problemem, na jaki uskarżają się lubelscy rolnicy, są zbyt niskie ceny zbytu produktów rolnych. W Rozwoju gospodarstw przeszkodą są także zbyt wysokie koszty produkcji oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Lubelska wieś starzeje się, młodzi uciekają do miast lub za granicę. Każdy, kto odpowiedzialnie myśli o rozwoju tej gałęzi gospodarki, musi podjąć kroki przeciwdziałające jej degradacji. 

Przez lata ten obszar był zaniedbywany przez rządzących, pomijany w lokowaniu kluczowych inwestycji. Rolnicy, zwłaszcza ze wschodu Polski, byli pozostawieni sami sobie, zdani na własną zaradność, pracowitość, upór. To, że małe i średnie gospodarstwa przetrwały, graniczy z cudem. A przecież to wieś jest źródłem takich wartości jak patriotyzm, poszanowanie tradycji, przywiązanie do wiary, pracowitość. Wiemy, że polskość wyrosła na wsi.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął proces wsparcia polskiego rolnictwa. Pierwszym krokiem był program 500+, który na Lubelszczyźnie praktycznie zlikwidował zjawisko biedy w rodzinach utrzymujących się z produkcji rolnej. Kolejne kroki to większe dopłaty do paliwa rolniczego oraz rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

Jako poseł zaangażuję się w działania mające na celu zrównanie dopłat do hektara do poziomu, który otrzymują rolnicy tzw. „starej Unii”. Będę zabiegał o utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, wdrożenie programu poprawy żyzności gleb, w
tym wapnowania oraz programu zwiększenia retencji wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie. Działania te pomogą w zwalczaniu skutków suszy, szczególnie odczuwalnej w ostatnich latach. Uważam, że należy zwiększyć pomoc w
rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa.

Ważnym zadaniem, jakie musimy podjąć w następnej kadencji, jest szeroko rozumiane wsparcie obszarów wiejskich poprzez inwestycje w szkoły, przedszkola, domy kultury oraz wzmocnienie takich organizacji jak Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich.

Zdrowie

Czas kampanii wyborczej jest czasem rozmów, wsłuchiwania się w problemy ludzi, których chce się reprezentować w Sejmie. Bardzo wielu moich rozmówców podkreślało konieczność poprawy ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli jest konstytucyjnym zadaniem państwa. Szeroko pojęte zdrowie jest jednym z najważniejszych problemów, którymi żyją Polacy. Życzymy sobie nawzajem zdrowia, wznosimy toasty „na zdrowie”, często mówimy: „byle
zdrowie było”. Od chwili narodzin żyjemy w świadomości, że w każdej chwili mogę potrzebować zabezpieczenia medycznego. Złamana ręka, ostry ból brzucha, bolący ząb, nagła wysoka temperatura dziecka to problemy, które dotykają każdą rodzinę.
Aby polska służba zdrowia była dobrze oceniana przez pacjentów musi być łatwo dostępna. Dotyczy to zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, zabezpieczenia stomatologicznego, lecznictwa szpitalnego, jak i dostępu do specjalistów.

Utrudniona dostępność do lekarza, zwłaszcza w porze nocnej czy w dni wolne od pracy, długie kolejki do stomatologa, okulisty, kardiologa, zbyt długie oczekiwania na zabiegi specjalistyczne. To wszystko powoduje, że nasza ocena systemu ochrony zdrowia jest niska.

Moim zadaniem jako posła – jeżeli Państwo powierzą mi tę zaszczytną funkcję – będzie podjęcie takich działań prawnych, które poprawią dostępność do opieki medycznej osób potrzebujących. Stworzenie warunków do otwierania gabinetów stomatologicznych w szkołach to kolejne zadanie, jakie zamierzam realizować. 

Każdy z nas wie, że profilaktyka jest najtańszą formą zabezpieczenia zdrowia. Zapewnienie opieki stomatologicznej w szkołach poprawi stan zdrowia dzieci, a jednocześnie odciąży rodziców od zbędnych wydatków oraz długiego oczekiwania na
wizyty. Potrzebne są zmiany w sposobie finansowania szpitali powiatowych, tak aby mogły funkcjonować na dobrym poziomie w każdym powiecie. Jako mieszkaniec powiatu ryckiego wiem, czym jest dla ludzi brak zabezpieczenia szpitalnego w
powiecie.

Ważną sprawą jest wymiana pojazdów działających w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego tzw. karetek zdrowia. Przestarzałe samochody, mające na liczniku nierzadko 1mln km stanowią zagrożenie zarówno dla kierujących nimi, jak i
osób oczekujących na pomoc. Rząd PiS realizując „Program wymiany ambulansów”, rozpoczął modernizację pogotowia ratunkowego. To właściwy kierunek działań. Ważne, aby w kolejnych latach był kontynuowany. Rozwój i kontynuację tych
programów, a co za tym idzie poprawę jakości i dostępności do służby zdrowia, możecie zagwarantować tylko Wy osobiście, wybierając kandydata z listy PiS.

Przedsiębiorczość

Jednym z moich priorytetów, którymi chciałbym się zająć w Sejmie, będzie podjęcie działań mających na celu poprawę warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Ta tematyka jest mi szczególnie bliska, gdyż przez wiele lat prowadziłem własną firmę. Ponad 20 lat doświadczeń pozwala mi wierzyć, że będę dobrym reprezentantem tej grupy zawodowej. Fryzjer, budowlaniec, właściciel małego sklepu i wielu, wielu innych tworzą najczęściej jednoosobowe lub rodzinne firmy, które są podstawą rozwoju przedsiębiorczości państwa. Stale zasilają budżet podatkami, ale zniechęcają się nadmierną biurokracją.
Moje doświadczenie podpowiada mi, że przedsiębiorczość w Polsce hamują przede wszystkim trzy zjawiska: nadmiar i komplikacja przepisów, ciągłe zmiany prawa i wynikająca z nich niepewność oraz brak zaufania państwa do przedsiębiorcy. Chcę z Wami i dla Was to zmienić.

Efektem zbyt dużej ilości i zawiłości przepisów jest biurokracja – jeden z czynników zniechęcających osoby kreatywne do zakładania własnych firm. Cieszy mnie to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach dokonał zmiany przepisów prawa ułatwiających prowadzenie działalności małym i średnim przedsiębiorcom, ale to dopiero początek drogi. Zmiany muszą pójść dalej, szybciej i sięgać głębiej. 

Niestabilne przepisy powodują niepewność przedsiębiorcy. Każdy, kto chce zaplanować inwestycję lub rozwój swojego przedsiębiorstwa i chce wziąć kredyt na ten cel, musi mieć pewność, że w okresie realizacji planów przepisy dotyczące jego
działalności nie będą się radykalnie zmieniać. Jeśli takiej pewności nie ma, nie może odpowiedzialnie rozwijać swojego przedsiębiorstwa. 

Jestem przedsiębiorcą – praktykiem i takich ludzi potrzeba w Sejmie, aby współtworzyli dobre prawo napędzające rozwój przedsiębiorczości. Mój plan na rozwój przedsiębiorczości przedstawia się następująco:

Dalszy rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej i kolejowej. Będę zabiegał o to, aby dokończyć podjęte inwestycje drogowe na Lubelszczyźnie: budowa dróg szybkiego ruchu S 17, S 19 i S 12 połączy województwo lubelskie z innymi regionami w kraju i za zagranicą i będzie bodźcem do rozwoju firm.

Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych. Konieczna jest kontynuacja programu budowy dróg lokalnych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Uproszczenie procedur. Należy dokonać przeglądu aktów prawnych i maksymalnie uprościć normy prawne, tak aby kreatywność młodych, przedsiębiorczych ludzi nie była hamowana przez gąszcz przepisów podatkowych, budowlanych, administracyjnych.

Obniżenie obciążeń podatkowych i ZUS-u dla młodych przedsiębiorców. Gdy podejmowałem ryzyko rozwoju, często mój dzień pracy liczył 20 godzin. Ale chciałem się rozwijać, być innowacyjnym, kreatywnym. Czasami nie było czasu na
jedzenie i sen, bo goniły terminy, bo ktoś czekał na wykonanie zlecenia, często od mojej pracy zależał los innych ludzi: kontrahentów, klientów oraz pracowników, których zatrudniałem. Dla nich moja zaradność wiązała się z comiesięczną wypłatą i zapewnieniem rodzinie warunków do życia. Lata pracy „na swoim” dały mi ogromne doświadczenie, ale były też lekcją pokory. Doświadczyłem, że nie wszystko zależy ode mnie. Otoczenie, w którym działa przedsiębiorca nie zawsze jest dla niego przyjazne. Kontrahenci nie zawsze wywiązujący się z terminów, bariery biurokratyczne, często zmieniające się prawo, interpretacyjność przepisów to tylko nieliczne utrudnienia w działalności. Do tego dołóżmy brak dobrych dróg dojazdowych do siedziby firmy, niedoskonała infrastruktura – brak dostępu do gazu, prądu, kanalizacji, krótkowzroczność samorządowców, którzy tworzą słabe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dokonamy wielkiego przeglądu przepisów i maksymalnie je uprośćmy. Zagwarantujmy stabilność prawa. Zastosujemy zasadę zaufania i domniemania dobrych intencji. Motorem wzrostu gospodarczego musi stać się przedsiębiorczość – oparta na przejrzystych zasadach, uczciwa, ale wolna i kreatywna.

Bezpieczeństwo

Aktualnie będąc posłem, pełnię funkcję sprawozdawcy Komisji Obrony Narodowej. Niewątpliwie sprawy poczucia bezpieczeństwa i obronności kraju są mi bardzo bliskie. Sytuacja za naszą wschodnią granicą jest dynamiczna, a poczucie bezpieczeństwa Polaków, w tym osób w regionie jest bardzo ważne.

Nowe jednostki wojskowe to zarówno poprawa bezpieczeństwa ale również nowe miejsca pracy dla regionu. Będę czynił starania, aby wciąż powstawały coraz to nowe jednostki na Lubelszczyźnie, które przyczynią się do stabilizacji naszego kraju.

W moich działaniach zabiegam o nowe jednostki wojskowe. W ostatnim czasie udało się sfinalizować powstanie dwóch – w Sobieszynie, gm. Ułęż, pow. rycki oraz w Poniatowej, powiat opolski.

Będę zabiegał o doposażanie wojska i podnoszenie jego rangi oraz jego zdolności bojowej, nie zapominając o odpowiedniej kadrze oraz jej wyszkoleniu. Szybsze awanse w wojsku to pierwszy krok ku temu, tak aby spośród najlepszych żołnierzy wyłaniać specjalistów, którzy będą mogli w krótszym czasie uzupełnić braki kadrowe wśród podoficerów.

Będę zabiegał o to, ażeby spośród tego korpusu była większa możliwość awansu na stopnie oficerskie. Gdy uczestniczę w spotkaniach, również takie głosy do mnie docierają. To ważna kwestia ażeby dobry nowy sprzęt, był obsługiwany przez odpowiednio wyszkolonych żołnierzy.

Aktualnie priorytetem jest dla mnie uformowanie nowej jednostki w Sobieszynie. Jednostki wojskowe, które w czasach, kiedy wojna toczy się tuż za naszą wschodnią granicą są znaczącym elementem w naszym regionie oraz są gwarantem dla bezpieczeństwa i obronności kraju.

Biuro Posła Leszka Kowalczyka

ul. Karola Wojtyły 25 lok. 33
08-500 Ryki
woj. lubelskie

Kontakt

Telefon: 724 097 272
Mail: biuroposlakowalczyka@gmail.com

Media społecznościowe